JHHCC

La JUNTA de Germandats i Confraries agrupa les 18 confraries i Germandats de Setmana Santa d'Alzira. El seu objectiu és coordinar tots els actes comuns que s'organitzen amb motiu de la celebració de la Setmana Santa, animar a totes les Confraries i Germandats a viure un esperit fraternal entre tots els seus membres i mantenir viva la tradició de les celebracions de la Setmana Santa.

ELS ÒRGANS DE GOVERN
– L'Assemblea General. Compost per dos representants de cadascuna de la Germandat Germandat, designats per cadascuna elles. Tots els representants tenen veu, però un sol vot per cadascuna de les Germandats i Confraries. És imprescindible que hi hagi un Director Espiritual i un representant de l'Ajuntament, amb veu, però com a vot. Tria el president, coneix i aprova la gestió de la Junta Directiva. Examina i aprova l'estat de comptes. Decideix sobre els afers que li planteja la Junta Directiva, etc.
– La Junta Directiva. Representa a la Junta. Executa els acords, organitza les activitats, prepara la memòria i els plans anuals. Administra els fons. Crea les comissions de treball que creu necessàries. Els Estatuts van ser aprovats el 18 de febrer de 1991 i erigits canònicament i aprovats per l'Arquebisbe de València el 1 de març de 1991.

REGLAMENT DE REGIMEN INTERIOR
A banda dels Estatuts ha un Reglament de Règim Interior, aprovat el 11 de novembre de 1991, que s'ha anat ampliant amb posterioritat, per ajudar al perfecte compliment dels Estatuts. En aquest Reglament s'ordenen diferents aspectes més concrets i temes més puntuals que no són determinats en els Estatuts.

PRESIDÈNCIES 2017

Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira

President: Vicente R, Fabregues Pascual

Germandat del Sant Sopar

President: Alejandro Puigvert
Correu electrònic:

Germandat del Sant Calze

President: Francisco Goig de la Concepción
Correu electrònic:

Confraria de l'Oració de Jesús en l'Hort

President: Enrique Sifre Corts.
Correu electrònic:

Confraria de la Captura del Senyor i Mare de Déu de l'Esperança

President: Raúl Juan Maseres Martí
Correu electrònic:

Confraria del Senyor en la Columna

President: Rafael Oliver Fontana
Correu electrònic:

Confraria de la Coronació d'Espines

President: José Carrasco Mateo
Correu electrònic:

Confraria del Santíssim Ecce-Homo

President: Pedro Vidal Català
Correu electrònic:

Arxiconfraria de Jesús Natzarè i Nostra Senyora del Sufragi

President: Bernardo Ahulló Serrano
Correu electrònic:

Reial Germandat de la Santa Faç del Senyor

President: Bernardo Luis Castera fúria
Correu electrònic:

Germandat Esportiva del Sant Espoli i Verge del Perdó

Presidenta: Inés Cándido Moreno
Correu electrònic:

Confraria de la Crucifixió de Jesús a la Creu

President: Antonio Zafón Ferri
Correu electrònic:

Germandat de Cavallers de Crist Crucificat en l'Agonia

President: Pedro F. Andrés Oliver
Correu electrònic:

Germandat de Maria Mare

Presidenta: Luisa Castells Garés
Correu electrònic:

Confraria del Descendieminto de la Creu

Presidents: José Espanya Adam i Àngels Furio Gimeno
Correu electrònic:

Reial Confraria de la Mare de Déu dels Dolors

President: Miguel ángel Pellicer Oliver y Amparo Montalva Rosell
Correu electrònic:

Germandat de Santa Maria Magdalena camí del Sepulcre del Senyor

Presidenta: Rosa María Ortiz Arnau
Correu electrònic:

Germandat de Cavallers del Sant Sepulcre

President: Francisco José © Luis Bleda
Correu electrònic:

Cofradía de la Virgen de la Soledad y de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo

President: Joaquín Comins Tello
Correu electrònic: